Ilona Södervik

Ilmastonmuutos ja elonkirjon kato ovat esimerkkejä niin sanotuista viheliäisistä ongelmista, joiden ratkaisemiseksi yliopistossa koulutettavat life science –alojen asiantuntijat tulevat ponnistelemaan. Viheliäisellä ongelmalla tarkoitetaan sellaista pulmaa, jonka käsitteleminen edellyttää muun muassa useiden samanaikaisten prosessien vuorovaikutusten ymmärtämistä, uudenlaisten näkökulmien löytämistä sekä luovien, vaihtoehtoisten, ratkaisumallien hahmottamista, rakentelua ja arviointia. Samaan aikaan elämme informaatiotulvan keskellä ja yhteiskunnassamme on sekä tieteellistä tietoa että pseudotietoa saatavilla enemmän kuin koskaan. Matkallaan asiantuntijaksi opiskelijan on siis opittava puntaroimaan kriittisesti tiedon oikeutuksia ja luotettavuutta, mutta oltava joustava muokkaamaan omia ajatusmallejaan uuden tutkimustiedon valossa ja oivaltavasti uutta tietoa luoden. Tällaista kriittistä, mutta luovaa asiantuntijuutta, jota kutsutaan adaptiiviseksi asiantuntijuudeksi, yliopistokoulutuksen tulee kyetä tukemaan. Tämä taas edellyttää nykyistä syvällisempää ymmärrystä erilaisten oppimisprosessien luonteesta.

Väitöskirjassani (Turun yliopisto, 2016) ja tutkijatohtorina (Helsingin yliopisto, 2017–2020) olen tutkinut monimenetelmällisesti asiantuntijuuden kehittymistä yliopisto-opintojen aikana life science –tieteenalojen kontekstissa. Tällä hetkellä työskentelen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa ja johdan Helsingin yliopiston rahoittamaa tutkimushanketta (Cultivating Expertise in Learning of Life Sciences, CELLS). Hankkeessa tavoitteemme on ymmärtää paremmin tekijöitä, jotka ovat keskeisiä yliopisto-opiskelijoiden oppimiselle kyetäksemme kehittämään adaptiivista asiantuntijuutta tukevaa oppimista ja opetusta yliopistossa. Tutkimme käsitteellisen ymmärryksen karttumista pitkittäisasetelmien avulla ja päättelytaitojen sekä kädentaitojen yhteyttä teoreettiseen osaamiseen hyödyntäen muun muassa silmänliikemenetelmää sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Työhöni kuuluu myös yliopistopedagogiikan opetusta Viikin kampuksella ja lisäksi ohjaan kandidaatin- maisterin ja tohtorintutkintoon tähtääviä opinnäytteitä pääasiassa life science –oppimisen teemoihin liittyen.