Karita Suomalainen

Olen kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkija. Tutkimukseni edustaa pääosin vuorovaikutuslingvistiikkana tunnettua suuntausta, jossa kieltä ja sen rakenteita tarkastellaan osana sosiaalista vuorovaikutusta. Pyrin kuitenkin yhdistämään työssäni erilaisia teoreettis-metodologisia näkökulmia ja lähestymään kielen käyttöä osana muuta inhimillistä toimintaa. Olen loputtoman kiinnostunut siitä, miksi ja miten merkityksellistämme maailmaa ympärillämme ja missä roolissa kieli on tässä prosessissa. Tutkimuksessani kieliopin ja kielen rakenteiden tutkiminen yhdistyykin sen pohtimiseen, kuinka ihmiset jokapäiväisissä keskustelutilanteissa pyrkivät ymmärtämään itseään ja toisiaan dialogissa muiden kanssa.

Väitöskirjassani ”Kuka sinä on? Tutkimus yksikön 2. persoonan käytöstä ja käytön variaatiosta suomenkielisissä arkikeskusteluissa” (2020, Turun yliopisto) käsittelin yksikön 2. persoonan erilaisia käyttötapoja suomenkielisissä arkikeskusteluissa. Post doc -tutkimuksessani olen jatkanut eri tavoin viittaavien ilmausten tarkastelua: olen tutkinut muun muassa puhutun suomen se että -kiteymiä, erilaisten avointen persoonakonstruktioiden kimppuuntumista, partikkelimaisia yksikön 2. persoonan imperatiivimuotoja (esim. kato, oota, arvaa) sekä vihapuheessa esiintyviä viittauskeinoja.

Työskentelen suomen kielen yliopistonlehtorina Åbo Akademissa. Yliopistomaailmassa hienointa minusta on keskustelu ja yhteistyö niin opiskelijoiden kuin kollegoiden kanssa. Opetustyön rinnalla olenkin mukana monissa eri yliopistojen välisissä yhteistyöhankkeissa: psykoterapiavuorovaikutukseen keskittyvässä VideoTalk-hankkeessa (Turun yliopisto/TYKS), puhutun tanskan kielioppia tarkastelevassa Danish Talk-in-Interaction (DanTIN) -tutkimusryhmässä (Aarhus Universitet) sekä päättymättömiltä vaikuttavia lausumia suomessa ja japanissa analysoivassa ”Neverending”-hankkeessa (Suomi–Japani-yhteistyöhanke). Olen ollut aiemmin mukana rakentamassa arkikeskustelujen morfologista tietokantaa Arkisynia (Turun yliopisto 2016–2020, rahoitus Koneen Säätiö). Vuosina 2021–2023 olin vierailevana tutkijana Aarhusin yliopistossa Tanskassa Grammar in Everyday Life -hankkeessa, jossa on rakennettu sosiaalisiin toimintoihin perustuvaa puhutun tanskan systemaattista kieliopillista kuvausta.

Toimin suomen kielen ja sen opetuksen tutkimusta esittelevän tieteellisen aikakauslehti Virittäjän (https://journal.fi/virittaja) kirjallisuustoimittajana.