Katariina Harjunpää

Tutkimukseni edustaa kielitieteen vuorovaikutuksellista suuntausta, jossa (pääasiassa puhuttua) kieltä tutkitaan yhtenä osallistujien keinoista tuottaa ja tulkita sosiaalista toimintaa vuorovaikutustilanteissa. Kieli kytkeytyy vuorovaikutuksen kehollisiin, ajallisiin ja tilallisiin piirteisiin, ja kielen rakenteet muovautuvat suhteessa niihin. Käsittelen paitsi sitä, miten osallistujat käyttävät kieltä, kehoa ja muita semioottisia resursseja toimiessaan sosiaalisissa tilanteissa, myös sitä, miten tämän tiedon avulla voidaan tarkentaa kuvaa kielestä ja kielen rakenteista. Tutkimusmenetelmäni keskustelunanalyysi ja vuorovaikutuslingvistiikka perustuvat aitojen vuorovaikutustilanteiden ääni- ja videotallenteisiin.

Keskeinen teema tutkimuksessani on osallistujuus ja toimijuus vuorovaikutuksessa. Olen kiinnostunut erityisesti tilanteista, joissa yksi osallistuja toimii kielellisenä ja vuorovaikutuksellisena välittäjänä toisten välillä. Väitöskirjassani (2017) ei-ammattimaisen tulkkauksen aihepiiristä tutkin, miten kaksikieliset osallistujat tulkkaavat keskustelua monikielisissä ystävien ja perheiden tapaamisissa. Parhaillaan tutkin rikos- ja riita-asioiden sovittelua hankkeessa Sovittelun vuorovaikutuskäytänteet ja toimijuuden jakautuminen (2021–2024, Koneen Säätiö). Yleisesti ottaen tutkin, miten vuorovaikutus etenee välittäjän (ei-ammattimaisen tulkin tai sovittelijan) myötävaikutuksella. Täsmällisemmin tarkastelen mm. välittäjän toiminnan kontekstisidonnaisuutta ja keskustelun rakenteellisia ilmiöitä, joiden avulla voidaan selittää toimintojen kielellistä muotoilua ja sisältöä. Yhtenä tavoitteena on purkaa ja valaista välittäjän rooliin ja osallistujien toimijuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten vuorovaikutuskäytänteiden suhdetta sovittelijan odotettuun neutraaliuteen ja sovittelun osapuolten autonomiaan.