Niko Soininen

Ympäristöoikeustiede tutkii oikeudellisen sääntelyn sisältöä ja roolia monimutkaisten ympäristöongelmien, kuten ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen, ympäristön pilaantumisen, monimuotoisuuden heikkenemisen ja luonnonvarojen liikakäytön kontekstissa. Oikeudellisella sääntelyllä on keskeinen rooli yhteiskunnallisten kestävyystavoitteiden ripeän saavuttamisen sekä ympäristöhyötyjen ja haittojen oikeudenmukaisen jakautumisen kannalta. Tutkimukseni kiinnittyy edellä mainittuihin teemoihin erityisesti veden välityksellä. Olen tutkimuksessani tarkastellut muun muassa vaelluskalojen ja vesivoiman oikeudellista yhteensovittamista, vesiviljelyn oikeudellista ohjausta, vesien- ja merenhoidon suunnittelua ekologisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sekä merialuesuunnittelun oikeudellista ohjausta. Teoreettisella tasolla olen kiinnostunut tieteen ja oikeuden välisestä vuorovaikutuksesta; sopeutuvasta oikeudesta ja hallinnasta, joka pyrkii muodostamaan linkkejä oikeuden, luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden välillä vaikuttavan yhteiskunnallisen ohjauskeinopaletin rakentamiseksi. Työskentelen myös oikeustieteen tulkintamenetelmien ja oikeudellisen argumentaation tutkimuksen parissa.

Olen taustaltani oikeustieteilijä ja työskentelen tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskuksessa (CCEEL). Olen Itä-Suomen yliopiston vesitutkimusohjelaman varajohtaja.