Noora Heiskanen

Tutkin lasten varhaiskasvatuksessa saaman tuen käytäntöjä, prosesseja ja rakenteita. Tutkimukseni tavoite on tuottaa tietoa varhaiskasvatusjärjestelmän ja yhteisöjen rakentamiseksi sellaisiksi, että jokainen lapsi voi tulla sinne juuri sellaisena kuin on, kokea yhteenkuuluvuutta, oppia ja voida hyvin. Olen väitellyt Jyväskylän yliopistolta vuonna 2019. Tutkin väitöskirjassani varhaiskasvatuksessa lapsille laadittavia asiakirjoja. Vuodesta 2021 olen toiminut erityispedagogiikan yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistolla.

Tutkimuksen kohdistuu erilaisiin varhaiskasvatustyön kirjaamisen ja dokumentoimisen käytäntöihin, varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteisten toimintatapojen ja päiväkotien toimintakulttuurien kehittämisen prosesseihin sekä tiedonkulkuun ja yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Johdan tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa tutkimushanketta varhaiskasvatuksen dokumentalisoitumisen kysymyksistä. Dokumentalisoituminen tarkoittaa kehityskulkua, jossa erilaisten kirjausten, tekstien ja dokumenttien rooli erilaisissa yhteiskunnan toiminnoissa ja ammattilaisten työssä korostuu. Opettajien työssä dokumentalisoituminen näkyy muun muassa siinä, että opetuksen järjestämiseen liittyy yhä enemmän erilaisia suunnitelmia, arviointeja, raportteja ja lomakkeita. Kuten useilla yhteiskunnallisilla ilmiöillä, on dokumentalisoitumisellakin kahdet kasvot. Dokumentoiminen on yhtäältä välttämätöntä koulutusinstituutioiden toiminnan organisoimiseksi ja opetuksen suunnittelemiseksi. Toisaalta tekstit ja kirjaaminen saavat nykyään usein jo niin suuren roolin opettajien työssä, että tästä seuraava opetustyön muutos aiheuttaa jopa ei-toivottavia seurauksia oppijoille. Tasapainoilu kirjaamisen, tietojärjestelmien ja tiedonkulun haasteiden keskellä liittyy myös opetusalan ja muiden palvelusektorien yhteistyöhön, jota tutkin osana laajempaa vaativan monialaisen tuen tutkijoiden kansallista ja pohjoismaista yhteistyöverkostoa.

Tutkimuksessa minulla on tärkeää sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuoropuhelu tutkimuskonteksteissani toimivien opetusalan ammattilaisten kanssa. Olenkin toiminut viime vuosina erilaisissa kansallisissa työ- ja arviointiryhmissä, joissa varhaiskasvatusta ja lapsen saamaa tukea on tarkasteltu ja kehitetty. Nuorten Tiedeakatemiassa olenkin erityisen kiinnostunut juuri yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja viestinnän kysymyksistä sekä nuorten tutkijoiden aseman edistämisestä.

Nettisivut: https://uefconnect.uef.fi/henkilo/noora.heiskanen/
X: @HeiskanenNoora