Sini Mikkola

Miten oltiin ihmisiksi 1500-luvulla? Kysymys oikeasta ihmisenä olemisen tavasta myöhäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan taitteen kontekstissa kiinnostaa minua valtavasti. Monitieteisessä väitöskirjassani (Helsingin yliopisto 2017) tarkastelin ihmisyyttä erityisesti reformaattori Martin Lutherin (1483–1546) kautta kysyen, miten hän rakensi naiseuden ja mieheyden merkityssisältöjä sekä ajan sukupuolijärjestelmää teksteissään, ja mikä rooli ihmisen kehollisuudella oli tässä projektissa. Väitöksenjälkeisessä tutkimuksessani laajennan ihmisyyden pohtimista uskonnollisiin rajankäynteihin reformaation alkuvaiheissa. Tutkimalla 1500-luvun saksalaisten toimijoiden – sekä naisten että miesten – omaelämäkerrallisia lähteitä selvitän, millä tavoin he rakensivat uskonnollista identiteettiään ja olemisensa tapaa vuoropuhelussa samoin ja toisin ajattelevien kanssa. Vuosina 2019 ja 2020 toimin kirkkohistorian yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa.