Sini Mikkola

Miten oltiin ihmisiksi 1500-luvulla? Kysymys oikeasta ihmisenä olemisen tavasta myöhäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan taitteen kontekstissa kiinnostaa minua valtavasti. Monitieteisessä väitöskirjassani (Helsingin yliopisto 2017) tarkastelin ihmisyyttä erityisesti reformaattori Martin Lutherin (1483–1546) kautta kysyen, miten hän rakensi naiseuden ja mieheyden merkityssisältöjä sekä ajan sukupuolijärjestelmää teksteissään, ja mikä rooli ihmisen kehollisuudella oli tässä projektissa. Väitöksenjälkeisessä tutkimuksessani olen paitsi jatkanut Lutherin tutkimista, myös laajentanut ihmisyyden pohtimista uskonnollisiin rajankäynteihin reformaation alkuvaiheissa erityisesti ajan naistoimijoiden näkökulmasta sekä tutkinut muun muassa reformaation tekstien suhdetta tämän päivän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opillisiin näkemyksiin. Olen työskennellyt kirkkohistorian yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa vuoden 2019 alusta lähtien.

Twitter: SiniMikkola1