Kati Priiki

Vuorovaikutuslingvistiikan perimmäinen ajatus on, että ihmisten välinen keskustelu on jäsentynyttä toimintaa, jossa pienimmilläkin osasilla on oma paikkansa ja tehtävänsä. Sosiolingvistiikassa kielessä esiintyvän vaihtelun nähdään heijastavan ympäröivää sosiaalista todellisuutta, ja kielenkäyttäjät voivat hyödyntää näitä resursseja aktiivisesti oman identiteettinsä ilmaisemiseen ja rakentamiseen. Pienet ja arkipäiväiset, tietoiset tai tiedostamattomat valinnat, kuten käyttääkö tietyssä tilanteessa jostakusta ihmisestä puhuessaan pronominia hän vai se, voivat kertoa meistä, kyseisestä tilanteesta, kulttuuristamme ja kielestämme yllättävän paljon.

Olen suomen kielen variaation, kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkija ja asemoin itseni kielitieteen kentällä vuorovaikutussosiolingvistiksi. Keskeisiä kiinnostuksen kohteitani ovat nimenomaan puhekielelle ominaiset ilmiöt ja niiden kielioppi, joka voi noudattaa erilaista logiikkaa kuin kirjoitetun kielen säännöt. Sosiolingvistiikkaan tutkimukseni kytkee kiinnostukseni selvittää lisäksi sitä, miten tiedostettuja tai tiedostamattomia puhutun kielen ilmiöt tavallisille kielenkäyttäjille ovat. Lähestyn tutkimusaiheitani monimenetelmäisellä otteella: käytän tilastollisia menetelmiä hahmottaakseni suuria linjoja isoissa aineistoissa, sitten kohdennan tarkastelun johonkin kiinnostavaan ilmiöön käyttäen laadullisia menetelmiä kuten keskustelunanalyysiä.

Väittelin Turun yliopistosta keväällä 2017 artikkeliväitöskirjalla Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Väitöksen jälkeen työskentelin Helsingin yliopistossa Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeessa aineistonkeruun koordinaattorina ja tutkijana, ja tällä hetkellä minulla on käynnissä oma post doc -projekti, jonka merkeissä vierailen Tarton yliopistossa. Projekti Tota – from a pronoun to a particle selvittää nimensä mukaisesti tuo-pronominin sekä tota-epäröintipartikkelin ja tota noin -partikkeliketjun yhteyksiä. Sitä rahoittavat Alfred Kordelinin säätiö ja Eino Jutikkalan rahasto.