Katri Priiki

Olen suomen kielen variaation, kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkija ja asemoin itseni kielitieteen kentällä vuorovaikutuslingvistiksi sekä sosiolingvistiksi. Vuorovaikutuslingvistiikan perimmäinen ajatus on, että ihmisten välinen keskustelu on jäsentynyttä toimintaa, jossa pienimmilläkin osasilla on oma paikkansa ja tehtävänsä. Sosiolingvistiikassa kielessä esiintyvän vaihtelun nähdään heijastavan ympäröivää sosiaalista todellisuutta, ja kielenkäyttäjät voivat hyödyntää näitä resursseja aktiivisesti oman identiteettinsä ilmaisemiseen ja rakentamiseen. Pienet ja arkipäiväiset, tietoiset tai tiedostamattomat valinnat, kuten käyttääkö tietyssä tilanteessa jostakusta ihmisestä puhuessaan pronominia hän vai se, voivat kertoa meistä, kyseisestä tilanteesta, kulttuuristamme ja kielestämme yllättävän paljon.

Keskeisiä kiinnostuksen kohteitani ovat puhekielelle ominaiset ilmiöt ja niiden kielioppi, joka voi noudattaa erilaista logiikkaa kuin kirjoitetun kielen säännöt. Sosiolingvistiikkaan tutkimukseni kytkee tavoitteeni selvittää esimerkiksi sitä, miten tiedostettuja tai tiedostamattomia puhutun kielen ilmiöt tavallisille kielenkäyttäjille ovat. Uusimpia kiinnostuksen kohteitani ovat kielen normit, niistä käytävä keskustelu sekä rajankäynti puhutun ja kirjoitetun kielen välillä. Lähestyn tutkimusaiheitani monimenetelmäisellä otteella ja yhdistelemällä erilaisia näkökulmia.

Väittelin Turun yliopistosta keväällä 2017 artikkeliväitöskirjalla Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Väitöksen jälkeen työskentelin Helsingin yliopistossa Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeessa aineistonkeruun koordinaattorina ja post doc -tutkijana. Kevään 2019 vierailin Tarton yliopistossa ja syksyllä 2020 palasin Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitokseen tutkijatohtoriksi. Tällä hetkellä etsin vastauksia esimerkiksi siihen, miksi epäröintiä puhekielessä ilmaistaan tuota-partikkelilla, sekä siihen, miksi hän-pronominia käytetään niin eri tavalla puhutussa kuin kirjoitetussa suomessa.