Ulla Savolainen

Oppialani folkloristiikka on ihmisten omaehtoisen ja luovan, kulttuurin epävirallisilla kentillä tapahtuvan toiminnan tutkimusta. Tutkimus kohdistuu erilaisiin ilmaisun ja viestinnän muotoihin sekä esityksiin, joissa ihmiset muotoilevat ja välittävät maailmankuvaansa ja identiteettiään, hahmottavat menneen, nykyisen ja tulevan suhdetta sekä pyrkivät saavuttamaan erilaisia tavoitteita. Oman tutkimukseni keskiössä on muistelu, kertomus ja kerronta, kulttuurinen muisti sekä kirjallisuusinstituution laidoilla ja ulkopuolella tapahtuva kirjallinen toiminta.

Väitöskirjani (Helsingin yliopisto 2015) käsitteli Karjalan entisten lapsievakkojen muistelukirjoituksia ja niiden ilmentämiä kirjallisia tapoja käsitellä evakkolapsuutta. Väitökseni jälkeen (2015–2017) tutkin Suomessa jatkosodan jälkeen Saksan tai Unkarin kansalaisuuden vuoksi internoitujen henkilöiden muistoja internoinnista ja sen jälkeisestä ajasta, heidän kokemuksiaan vuonna 2014 voimaan tulleesta internointien korvauslaista sekä internointien julkisen muistamisen prosessia. Tutkimukseni oli osa kansainvälistä ”Livingmemories” -hanketta (ERA.Net RUS plus ohjelma, Suomen Akatemia) ja sitä rahoitti myös Suomen Kulttuurirahasto. Tällä hetkellä työskentelen Suomen Akatemian tutkijatohtorina (2017–2020). ”Memory Unchained” -tutkimuksessani tarkastelen inkeriläisten kokemuksiin liittyvää muistelmakirjallisuutta ylirajaisen kulttuurisen muistin näkökulmasta.