Träffa en forskare -tjänsten ökar intresset för forskarkarriären, berättar färsk utvärderingsrapport

Träffa en forskare-tjänsten har sedan 2019 kontinuerligt tagit forskningen närmare den finländska skolvärlden. Tjänsten samlar användarrespons från lärare och forskare, och från och med 2022 även från elever. Unga Vetenskapsakademien beställde en utvärdering av tjänsten från Helsingfors universitets forskare, med utgångspunkt i tjänstens återkoppling från åren 2022 och 2023. Utvärderingen utfördes av FD Elisa Vilhunen och doktorand Miikka Turkkila.

Träffa en forskare-tjänsten, som förmedlar virtuella forskarbesök till finländska skolor, firar i år sitt femårsjubileum. Tjänsten har ständigt ökat i popularitet och ett betydande antal respons från lärare, forskare och elever har samlats in. I Unga Vetenskapsakademien konstaterades det att nu vore ett bra tillfälle att beställa en extern utvärdering av tjänsten, för att kunna använda den som grund för utveckling under den pågående projektperioden 2024–2026.

Enligt utvärderingsrapporten har forskarbesök utförts bredskaligt i Fastlandsfinlands alla landskap. Cirka 90 % av besöken har ägt rum i gymnasier. Det finns alltså expansionsmöjligheter både geografiskt och framför allt på läroanstaltsnivån. Kvantitativt sett är besöken mest koncentrerade till större städer. Ansvaret för besöken har fördelats till en stor och heterogen grupp forskare; forskarbesöken under åren 2022-23 utfördes av cirka 460 olika forskare. Besök har gjorts i en mångfald olika läroämnen, varav de populäraste har varit religion, biologi, historia och psykologi.

Lärarna ger tjänsten mycket höga betyg. På en skala från 4 till 10 är medelvärdet med detta urval 9,2. Lärare uppskattar möjligheten att hitta forskare som annars skulle vara svåra att få tag på för besök. Dessutom berömmer lärarna tjänstens användarvänlighet. Tjänsten möjliggör geografisk jämlikhet i vetenskapsfostran. Majoriteten av tjänstens användare är gymnasiets ämneslärare; i studiehandledning har tjänsten hittills använts förvånansvärt lite.

Enligt rapporten är även forskarna mestadels nöjda med besöken. Enligt forskarna är Träffa en forskare en bra lågtröskelplattform för att göra samhälleligt påverkansarbete. Forskarna ger sina egna besök ett skolvitsordsmedeltal på 8,7. På grund av formatet med distansbesök är forskarna ofta fundersamma över hur intressant eller förståelig deras presentation har upplevts. I forskarnas återkoppling syns även lärarnas varierande sätt att skapa (eller låta bli att skapa) visuell kontakt med eleverna.

I frågeformuläret för studerande frågade Unga Vetenskapsakademien mer specifika frågor. Frågorna handlade om huruvida besöken hade ökat elevens intresse för läroämnet, vetenskap, forskarkarriären och (besökets) forskningsämne. Särskilt ökade besöken intresset för forskaryrket, då cirka 40 % av respondenterna instämde helt eller delvis med påståendet. Enligt en regressionsanalys är denna effekt särskilt stark hos de elever som redan har planer på att fortsätta med mer akademiska studier.

I rapporten fick Träffa en forskare-tjänsten även utvecklingsförslag, som vi vid Unga Vetenskapsakademien kommer att ta itu med redan i höst. Framför allt föreslog rapportförfattarna pedagogiska anvisningar eller tips för att utveckla interaktionen för distansbesöken. Detta är ett klart viktigt utvecklingsområde som Träffa en forskare-tjänsten ska fokusera på under den pågående projektperioden 2024–26.