Tutkija tavattavissa -palvelu lisää kiinnostusta tutkijanuraa kohtaan, kertoo tuore arviointiraportti

Tutkija tavattavissa -palvelu on tuonut tutkimusta suomalaisiin oppilaitoksiin yhtäjaksoisesti vuodesta 2019. Vuodesta 2022 lähtien palvelu on kerännyt palautetta opettajien ja tutkijoiden lisäksi myös oppilailta. Nuorten Tiedeakatemia tilasi Helsingin yliopiston tutkijoilta arvioinnin palvelusta perustuen vuosien 2022 ja 2023 palautteisiin. Tutkimuksen tekivät FT Elisa Vilhunen ja väitöskirjatutkija Miikka Turkkila.

Suomalaisiin oppilaitoksiin tutkijoiden etävierailuja välittävä Tutkija tavattavissa -palvelu täyttää tänä vuonna 5 vuotta. Palvelu on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan, ja palauteaineistoa tutkijoilta, opettajilta ja oppilailta on kertynyt jo tuntuvasti. Nuorten Tiedeakatemiassa todettiin, että olisi hyvä hetki tilata palvelulle ulkopuolinen arviointi, jonka pohjalta voimme suunnitella mihin suuntaan palvelua kannattaa kehittää kuluvan 2024–2026 hankekauden aikana.

Raportin mukaan vierailuja on toteutunut laajalti jokaisessa Manner-Suomen maakunnassa. Vierailuista noin 90% toteutui lukioissa. Laajentumismahdollisuuksia on siis maantieteellisesti, mutta erityisesti oppilaitostasolla. Määrällisesti vierailujen painopiste on suuremmissa kaupungeissa. Vastuu vierailuista on jakautunut laajalle ja heterogeeniselle joukolle tutkijoita, sillä palvelun kautta vierailuja on tehnyt noin 460 eri tutkijaa vuosina 2022–23. Vierailuja on tehty laajalti moniin eri oppiaineisiin, joista suosituimpia ovat olleet uskonto, biologia, historia ja psykologia.

Opettajat antavat palvelulle erittäin kiittävän arvion. Asteikolla 4–10 ilmaistuna otannan keskiarvo on 9,2. Opettajat kiittävät mahdollisuudesta löytää tutkijoita, joita heidän olisi muuten vaikeaa löytää vierailijoiksi. Lisäksi palvelun helppokäyttöisyys saa opettajilta kiitosta. Palvelu mahdollistaa tiedekasvatuksen alueellisen yhdenvertaisuuden. Yllättävää palvelun käytössä on ollut se, että opinnonohjauksessa palvelua on käytetty toistaiseksi vielä vähän. Pääosa käyttäjistä on lukion aineenopettajia.

Myös tutkijat ovat raportin perusteella pääosin tyytyväisiä vierailuihin. Tutkijoiden mukaan Tutkija tavattavissa -palvelu on hyvä matalan kynnyksen alusta tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Tutkijoiden omille vierailuille antama kouluarvosanakeskiarvo on 8,7. Tutkijoita mietityttää etävierailutavan takia usein se, miten kiinnostavalta tai ymmärrettävältä heidän esiintymisensä on vaikuttanut. Lisäksi tutkijoiden palautteissa näkyy opettajien vaihtelevat tavat luoda (tai olla luomatta) näköyhteys oppilaisiin.

Opiskelijoilta Nuorten Tiedeakatemian kyselylomakessa kysyttiin täsmällisempiä kysymyksiä. Kysymyksissä tiedusteltiin, lisäsikö vierailu oppilaan kiinnostusta oppiainetta, tiedettä, tutkijanuraa ja (vierailun) tutkimusaihetta kohtaan. Erityisesti vierailu lisäsi kiinnostusta tutkijanuraa kohtaan, sillä noin 40% vastaajista oli joko melko, tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Regressioanalyysin perusteella, tämä vaikutus on kuitenkin erityisen suuri niillä oppilailla, joilla on jo aikomus siirtyä akateemisempien opintojen pariin.

Tutkija tavattavissa -palvelulle annettiin raportissa myös kehitysehdotuksia, joihin tulemme Nuorten Tiedeakatemiassa tarttumaan jo tulevana syksynä. Erityisesti raportin laatijat ehdottivat etävierailijoille pedagogista ohjeistusta tai vinkkejä vuorovaikutuksen kehittämiseen. Tämä on selkeästi tärkeä kehittämiskohde, johon Tutkija tavattavissa -palvelu tulee keskittymään meneillään olevan 2024–2026 hankekauden aikana.

Tutkija tavattavissa 2024 arviointiraportti